Algemene verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 abril 2010 onder nr. 29/2010
Uitgegeven puerta de Vereniging FME-CWM
Autobús postal 190, 2700 d. C. Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Arte. Yo Algemeen

 1. Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen y overeenkomsten tot het verrichten
  van leveringen en/of diensten puerta de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
  tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen es afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
  voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. En estos términos y condiciones se aplicarán:
  – producto: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,
  consejos en inspección;
  – schriftelijk: puerta middel van een puerta beide partijen ondertekend documento de puerta een breve,
  telefax de e-mailbericht de elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  – de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
  deze voorwaarden verwijst;
  – de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  In deze voorwaarden wordt mede verstaan ​​onder:
  – dienst: de aanneming van werk.

Arte. II Ambiendo

 1. Elke puerta de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding es vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder
  normale omstandigheden y tijdens normale werkuren.

Arte. III Supervisión

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de
  schriftelijke opdrachtbevestiging puerta de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk
  vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het
  contrato de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/de
  aangebracht dan wel boven de in het contract of de de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
  werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen puerta en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de
  opdrachtnemer slechts voor zover zij puerta dobladillo schriftelijk zijn bevestigd.

Arte. IV premios

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de
  verkoop y levering vallende overheidslasten y zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens
  Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders
  es bepaald. Onder ''fabriek'' wordt verstaan ​​het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. India na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. En de overeenkomst está de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht
  meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag
  dobladillo bebend es. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven
  regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in
  cargado.
  Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen,
  beschrijvingen, modellen of gereedschappen ed moet maken, worden daarvoor kosten in rekening
  cargos.
 5. De emballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Empalme
  palabra niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
  grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen y andere zaken zijn niet in de prijs
  begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Puerta de opdrachtnemer daarvoor betaalde
  kosten worden beschouwd als voorschot ten last van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs
  berekend inclusief montaje/instalación en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
  aanbiding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
  onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Arte. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschapen ed; propiedad intelectual

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven ed vermelde gegevens zijn
  slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
  contrato ondertekend de een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of
  verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
  ed blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intelectual
  eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiemethoden, producten ed, blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook
  indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
  informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
  toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
  utilizado

Arte. VI Levertijd

 1. De Levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
  una. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  B. de dag van ontvangst puerta de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
  noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen ed;
  C. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
  formalizar;
  D. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór
  de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  Indien een Leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de Levertijd gevormd door de
  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst y de Leveringsdatum of het
  Einde van de Leveringsweek.
 2. De Levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden
  en op tijdige palanca van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde
  material Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van
  bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde
  materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de Levertijd voor zover nodig verlengd.
 3. El producto geldt ten aanzien van de Levertijd como geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf
  van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen want het voor
  verzending gereed is, een y ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld
  en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montaje-
  /installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het Elders in deze voorwaarden voor verlenging van de Levertijd bepaalde wordt de
  Levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat
  puerta het niet voldoen puerta de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting de van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
  overeenkomst.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt ​​of volgens
  mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
  laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst puerta een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor
  het product lens betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden
  schade, zulks tot een máximo van 15 procent van de voor het geleverde producto overeengekomen
  precios Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft
  overschrijding van de levertijd – puerta welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het
  zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van
  de overeenkomst.

Arte. VII Montaje/instalación

 1. La partición de la puerta india está superada por el cambio de montaje/instalación desde el te
  Leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer veranwoordelijk voor
  de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste werking van het
  producto en gemoneerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door
  de en opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens puerta de en opdracht van laatstgenoemde vervaardigde de verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen
  dat de opdrachtnemer de montaje/installatie van het te Leveren product zal verzorgen, er in ieder
  Geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  una. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn
  aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de
  normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de
  normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  B. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
  vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  C. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  D. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
  mi. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor material, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  F. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materialal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
  verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever
  normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
  opdrachtnemer staan;
  gramo. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genoman en worden gehandhaafd
  en dat alle maatregelen zijn genoman en worden gehandhaafd om in het kader van de
  montaje/instalación aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  H. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats
  estar presente
 3. Schade en kosten, die ontstaan ​​doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
  es voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd es el artículo VI de overeenkomstige toepassing.
  Arte. VIII Keuring en overnametests
  1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de Levering als bedoeld in
  artikel VI lid 3 respectievelijk – indien montaje/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14
  dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke y gespecificeerde fusion
  van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
  2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de Levering als bedoeld in
  artículo VI tapa 3 de, montaje/instalación indio es overeengekomen, na de montaje/instalación de opdrachtnemer en de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die
  verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. Delaware
  overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van
  de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde y gegronde
  klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen
  voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
  3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde
  Faciliten, waaronder die als bedoeld en el art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van
  eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats
  ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden
  Para el producto, zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
  voldoet es tapa 2 laatste zin van toepassing.
  4. In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product
  niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product onongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
  geaceptado. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
  5. Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de Acceptatie volgens de
  voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie
  van de opdrachtnemer uitsluiten.

Arte. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt ​​de opdrachtgever het
  risico voor alle directe en indirecto schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor
  zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling en
  verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit
  voortvloeinde kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestalde, gaat de eigendom van het product
  eerst op de opdrachtgever over waneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor
  leveringen de werkzaamheden verschuldigde, conoció a inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
  opdrachtnemer es voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
  producto. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te
  oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
  desmontaje

Arte. X Betaling

 1. Indien niet anders is overeengekomen, zal de betling van de overeengekomen prijs geschieden in 2
  términos:
  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI tapa 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Alle betlingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
  rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht
  hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percent van 3 punten boven de in
  Nederland geldende wettelijke rente, zoals en el art. 6:119a y art. 6:120 tapa 2 Burgerlijk Wetboek
  bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke y buitengerechtelijke
  costo.

Arte. Garantía XI

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van
  het daarvoor gebruikte en/of geleverde materialal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk
  overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever
  bewijst dat zij binnen 6 maanden na de Levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of
  overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materialal.
 2. La tapa 1 es van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
  montaje/instalación puerta opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat
  el montaje/instalación de la puerta de opdrachtnemer es voltooid, met dien verstande dat in dat geval de
  La garantía está vigente en la India desde 12 días después del uso del artículo VI tapa 3 veces.
  verstreken.
 3. Onder de in lid 1 y lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen reparación de puertas de vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de opdrachtnemer, de puerta a ezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander
  corceles ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in
  de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten,
  alsmede kosten van demontage en montaje/instalación, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  Para la gestión respectiva de los derechos de garantía, no se garantiza ninguna garantía de 6
  maanden, cumplió con la garantía de que elke vervalt zodra 12 maanden na de palanca van het
  producto según el artículo VI tapa 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na
  laatstgenoemde palancando zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- es
  onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen
  Garantía gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks
  voor een periode van 6 maanden. Esta garantía garantiza enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk,
  opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. En dat geval
  Esta nueva garantía no existe hasta el 6 de julio, pero cumple con la garantía vigente hasta el momento.
  12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisoring en soortgelijke diensten wordt geen
  garantie geven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het
  furgoneta gevolg zijn:
  una. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  B. corte normal;
  C. montaje/instalación de reparación de puerta de opdrachtgever de puerta derden;
  D. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
  materializar;
  mi. en overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  F. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  verstrekt;
  gramo. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
  opdrachtgever toegepast, alsmede van puerta de namens de opdrachtgever aangeleverde
  material en zaken;
  H. puerta de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
  de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door derde verstrekte garantie is verstreken.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
  dobladillo uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee Samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
  tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. India de opdrachtgever zonder voorafgaande
  schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparación de andere werkzaamheden
  Terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Recuperar terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
  overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken
  vervalto Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval
  aanhangig te worden gemaakt.
 9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de
  opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artículo XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze
  voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. India de opdrachtnemer niet binnen een
  redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI es nagekomen, kan de opdrachtgever en
  een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de
  opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn
  zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de
  noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren de puerta een derde laten uitvoeren. indio
  herstelwerkzaamheden aldus met succes puerta de opdrachtgever de puerta een derde worden
  uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke
  Kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat
  deze kosten ten hoogste 15 por ciento van de voor het geleverde producto overeengekomen prijs zullen
  bedragen
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen
  prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze
  korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde producto overeengekomen prijs kan
  bedragen, de
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke
  mate het voordeel van het contract ontneemt, puerta een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de
  Para el producto geleverde betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade,
  zulks tot een máximo van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake es van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI tapa 5 en tapa 1 en tapa 2
  van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde
  product es in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd es
  puerta niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade,
  gevolgschade en indirecto schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of
  nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer es daarom ook niet aansprakelijk voor:
  – schending van octrooien, licencias de andere rechten van derden;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen y andere zaken.
 5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montaje/installatie in opdracht te hebben, wel bij de
  montaje/instalación hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
  opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
  terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Arte. XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst cañas te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, trabajo, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, marca, terrorismo
en andere ernstige storageen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Arte. XIV Opschorting y ontbinding

 1. En geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst puerta overmacht es de opdrachtnemer
  gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
  hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
  dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd y aan het einde daarvan is hij verplicht te
  kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  overeenkomst.
 2. Zowel en geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd
  terstond betling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking genoman en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen es
  andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. en geval
  van ontbinding krachtens lid 1 es de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
  vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
  de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
  opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn
  om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van
  faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidación de gehele de gedeeltelijke overdracht van
  het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van
  alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
  afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. bij gebreke
  van zekerheidsstelling binnen een redelijke, puerta de opdrachtnemer gestelde termijn is de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer
  Heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
  requisitos.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor
  dobladillo uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee Samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te scorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. En geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
  uitvoering van de overeenkomst puerta dobladillo ingekochte, gereserveerde, en bewerking genoma es
  gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen y andere zaken voor rekening en risico van de
  opdrachtgever te doen opslaan. En geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin
  van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor
  Opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. bij
  Opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige
  schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Arte. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden
geheel de gedeeltelijk van toepassing zijn de naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. India de mojado niet voorziet
en bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de
opdrachtnemer bevoegd zijn.

Arte. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, es
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk en Europa. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag es uitgesloten.