Achats généraux et leviers pour l'industrie technologique

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 avril 2010 onder nr. 29/2010
Uitgegeven porte de Vereniging FME-CWM
CarPostal 190, 2700 AD Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Art. Je Algemeen

 1. Vous souhaitez obtenir de l'aide dans un ensemble complet pour les enrichir
  van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
  tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen est afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
  voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Dans ces conditions s'appliquent:
  – produit : zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,
  conseils et inspection;
  – schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief,
  télécopie de e-mailbericht d'elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  – de opdrachtnemer : degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
  deze voorwaarden verwijst ;
  – de opdrachtgever : degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht ;
  In deze voorwaarden wordt mede verstaan ​​onder :
  – dienst : de aanneming van werk.

Art. II Anbieding

 1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding est vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding est gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder
  normal omstandigheden en tijdens normale workuren.

De l'art. III Overeenkomst

 1. L'Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de
  schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Alors que de plus en plus de mots décrivent la porte de l'opérateur en surjambe, et ne le font pas.
  vastegelegd, rencontré de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het
  contrat de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/de
  aangebracht et wel boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijkvastgelegde
  werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door et afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de
  opdrachtnemer slechts voor zover zij porte ourlet schriftelijk zijn bevestigd.

Art. Prix ​​IV

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de
  verkoop en levier vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levier af-fabriek volgens
  Les Incoterms sont valables pour les données d'acceptation, qui s'appliquent à cet endroit avant Anders
  est paald. Onder ''fabriek'' wordt verstaan ​​het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Indien à partir de données d'ensemble de l'ensemble des coûts, plus de facteurs de prix
  un aperçu de ce qui se passe – et ce qui est dit comme étant la mesure de votre compréhension – est de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Dans l'overeenkomst est la bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht
  meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag
  ourlet bekend est. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven
  regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders est overeengekomen, niet afzonderlijk in
  accusé.
  Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nouveau tekeningen, berekeningen,
  beschrijvingen, modellen of gereedschappen ed moet maken, worden daarvoor kosten in rekening
  chargée.
 5. L'emballage n'est pas compris dans les prix et le mot afzonderlijk en rekening gebracht. Emballage
  wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
  grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen et autres zaken zijn niet in de prijs
  begrepen et worden afzonderlijk in rekening gebracht. Porte de commande daarvoor betaalde
  Kosten Worden Beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 7. Les utilisateurs indiens ont pris en charge le produit à monter/installer, à prix réduit
  berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
  En offrant des solutions génériques et incluant tous les coûts, il est possible de réduire les coûts de l'art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
  onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

De l'art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen ed ; origine intellectuelle

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven ed vermelde gegevens zijn
  slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
  ondertekend contrat d'une porte de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. La porte de l'opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, également de la porte ourlet vervaardigde de
  verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, description, modellen, gereedschappen
  ed blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Intellectuelle
  eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiemethoden, producten ed, blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook
  indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in ce bedoelde
  informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders et met schriftelijke
  pour évaluer les mots d'opdrachtnemer gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
  utilisé.

De l'art. VI Levertijd

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen :
  une. de dag van totstandkoming van de overeenkomst ;
  b. de dag van ontvangst porte de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
  noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen ed ;
  c. le jour de la vérification de la nécessité de procéder à des travaux de préparation de travaux
  formalités ;
  ré. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór
  de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  En Inde, une date de levée de fonds de la semaine est dépassée, ce qui signifie que le levier est prévu par la porte de
  période de référence pour l'ensemble des données de l'overeenkomst et de la date de levier de la
  une semaine de leverings.
 2. Le levier est basé sur l'arrière de l'ensemble de travaux de réparation.
  en op tijdige levier van de voor de uitvoering van het werk porte de opdrachtnemer bestelde
  matérialiser. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van
  bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het work tijdig bestelde
  Materialen Niet Tijdig Worden Geleverd, Wordt de Leverijd voor Zover Nodig Verlengd.
 3. Le produit a dix ans de levier et veut le faire, la cuisine indienne dans le lit
  van opdrachtnemer est overeengekomen, pour garder et dans de overige gevallen wanneer het voor
  verzending gereed is, un et un autre nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld
  et prend en charge le montage des opérateurs jusqu'à ce qu'un éventuel montage soit effectué.
  /installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het anciens dans deze voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de
  Levier s'étend avec la durée de la mise en place à la porte de l'opérateur ontstaat
  porte het niet voldoen porte de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting de van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
  accord.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt ​​of volgens
  mededeling van de opdrachtnemer plus dan 16 week zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
  laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst porte een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, droit à la restitutie van de voor
  Le produit Reeds Betaalde (gedeelte van de) prix et finition de l'ourlet de porte geleden
  schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde produit overeengekomen
  prix. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot onbinding, geeft
  overschrijding van de leverijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen droit tot het
  zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van
  de overeenkomst.

Art. VII Montage/installation

 1. Les parties de la porte indienne sont dépassées par les opérations de montage/installation de votre
  Leveren product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor
  de juste en tijdige uitvoering van alle enrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juste travail van het
  produit en gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door
  de in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens porte de in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde de verstrekte tekeningen en/de gegevens.
 2. N'oubliez pas que le couvercle est placé dans le couvercle 1 fois par jour, la porte indienne est trop longue
  Les utilisateurs du montage/installation du produit doivent utiliser le produit, c'est-à-dire en savoir plus
  geval voor eigen rekening en risico voor dat :
  une. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn
  aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen et blijven verrichten gedurende de
  normal werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de
  normal werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;
  b. Geschikte behuiizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
  vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn ;
  c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport ;
  ré. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie ;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn ;
  F. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
  verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) et de voor het bedrijf van de opdrachtgever
  normal meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juste plaats ter beschikking van de
  opdrachtnemer staan;
  g. tous les noodzakelijke veiligheids- et voorzorgsmaatregelen zijn génome et mots gehandhaafd
  et tout cela est maatregelen zijn genomen et worden gehandhaafd om in het kader van de
  montage/installation aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen ;
  h. en vous aidant des tâches de montage/installation des produits à venir sur de simples plats
  être présent.
 3. Schade en kosten, die ontstaan ​​doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
  est voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. L'article VI van overeenkomstige toepassing met en service le montage/l'installation.
  Art. VIII Keuring et overnametests
  1. L'utilisation du produit dans les 14 jours suivant l'effet de levier est effectuée dans
  artikel VI couvercle 3 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14
  jour de montage/installation. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding
  van gegronde klachten est verstreken wordt het produit geacht te zijn geaccepteerd.
  2. Les tests de surnom indiens visent à optimiser l'effet de levier et à le faire en
  artikel VI couvercle 3 de, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die
  verbeteringen et veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De
  overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van
  de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecialeerde et gegronde
  klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen
  Voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
  3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde
  faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. VII couvercle 2 sub f., en representatieve monsters van
  eventuele te be- of verwerken materials in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats
  ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden
  Pour le produit, je suis très familier avec les mots nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
  voldoet est couvercle 2 laatste zin van toepassing.
  4. Dans le contexte général du tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van the product
  niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
  accepté. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
  5. Avis de garantie sur les contrats d'exploitation en cas d'acceptation de vols de
  voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van un tekortkoming in de prestatie
  van de opdrachtnemer uitsluiten.

De l'art. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. Couvercle VI 3 draagt ​​de opdrachtgever het
  risico voor alle direct en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor
  zover de schade aan opzet de bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer est te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in
  verzuim blijft met defname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit
  voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige couvercle en het in art. VI couvercle 3 gestelde, gaat de eigendom van het product
  première opération de commande au-dessus de la porte de commande de commande de l'opérateur pour
  leveringen de werkzaamheden verschuldigde, rencontré inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
  opdrachtnemer est voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
  produit. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te
  oefenen door Terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
  démontage.

De l'art. X Betaling

 1. L'Indien n'est pas anders overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs gechieden en 2
  termes :
  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 jours na de totstandkoming van de overeenkomst ;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 jours avec effet de levier art. Couvercle VI 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening est gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftertrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. L'Indien de l'opdrachtgever ne contient pas de termes excessifs en version bêta, ce qui signifie qu'il est nécessaire de le faire.
  les droits en verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht
  hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een pourcentage van 3 punten boven de in
  Nederland geldende wettelijke rente, zoals dans l'art. 6:119a et art. 6:120 couvercle 2 Burgerlijk Wetboek
  bedoeld, et dix ans lors de l'inning van zijn vordering vallende gerechtelijke et buitengerechtelijke
  coût.

De l'art. XI Garantie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) également pour la qualité de van
  le produit est fabriqué en/de matériau geleverde, pour toujours être prêt à être respecté
  overnametests ne s'engage pas à utiliser le produit geleverde, waarvan de opdrachtgever
  bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levier volgens artikel VI couvercle 3 zijn opgetreden uitsluitend de
  Le surmenage et la gestion directe d'un onjuistheid dans la porte de l'opdrachtnemer toegepaste construction et ainsi que la gestion du brekkige après le travail du matériel de manipulation.
 2. Le couvercle 1 est van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
  montage/installation porte de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat
  de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien versstande dat in dat geval de
  garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI couvercle 3 zijn
  verstreken.
 3. Sous le couvercle 1 et le couvercle 2, la garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de opdrachtnemer, de porte toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander
  coursiers ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in
  de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten,
  Vous pouvez également effectuer un démontage et un montage/installation, afin de recréer l'opération.
  Pour garantir le respect des conditions de paiement, une nouvelle durée de garantie de 6 ans
  maanden, avec cette garantie donnée par elke, vervalt zodra 12 maanden na de levering van het
  produit volgens artikel VI couvercle 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van couvercle 2, zodra 18 maanden na
  laatstgenoemde levier zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- fr
  onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders est overeengekomen, alleen
  garantie relative à l'utilisation continue des travaux d'exploitation, zulks
  pour une période de 6 mois. Cette garantie couvre l'intégralité des opérations de l'opérateur en ce qui concerne l'ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, pour toute la région,
  opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. Dans ce geval
  il y a un nouveau terme de garantie de 6 mois, avec cette garantie valable pour Zodra
  12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspections, advisoring en soortgelijke diensten wordt geen
  garantie gegeven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het
  gevolg zijn van :
  une. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik ;
  b. coupe normale ;
  c. montage/installation de la réparation de la porte de l'opdrachtgever de la porte derden ;
  ré. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
  matérialiser;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materials respectievelijk zaken;
  F. materialen de zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  verstrekt ;
  g. Materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
  opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
  matériel en zaken ;
  h. porte de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
  de l'opdrachtnemer heeft verstrekt de la porte de derde verstrekte garantie est verstreken.
 7. L'Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van ces overeenkomsten
  tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
  schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot démontage, réparation d'autres travaux de réparation
  terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclaimering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk
  binnen 14 jours na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
  les conditions générales d'utilisation des termes et conditions d'utilisation pour les utilisateurs en vue de leur utilisation
  vervalt. Les droits de l'homme ont été récupérés le 1er janvier XNUMX sur la réclamation de la dette de Verval
  aanhangig te worden gemaakt.
 9. Les opérateurs indiens ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Il n'y a pas de garantie pour les opérateurs qui ont un contrat de garantie.
  opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Article XII Aansprakelijkheid

 1. L'assistance des opérateurs est comprise dans l'article XI de cet article.
  voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. L'Indien de l'opdrachtnemer n'a rien trouvé
  redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI est nagekomen, kan de opdrachtgever dans
  Un schriftelijke mededeling un laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de
  opdrachtnemer van deze verplichtingen. Les opérateurs indiens ne disposent pas de ces derniers termes
  zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de
  noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren de porte een derde laten uitvoeren. Indien
  herstelwerkzaamheden aldus a rencontré le succès porte de opdrachtgever de porte een derde worden
  uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke
  kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien versstande dat
  deze kosten dix hoogste 15 procent van de voor het geleverde produit overeengekomen prijs zullen
  litrage.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  a) poids du produit toujours droit sur une courte période pour le produit geleverde overeengekomen
  prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien versstande dat deze
  korting dix hoogste 15 procent van de voor het geleverde produit overeengekomen prijs kan
  litrage, de
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke
  mate het voordeel van het contract ontneemt, porte een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heft and recht op restitutie van de
  pour le produit geleverde prix bêta en op een vergoeding van de door hem geleden schade,
  zulks jusqu'à un maximum de 15 pour cent du produit geleverde au-delà des prix.
 3. Tenzij sprake est van opzet de bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI couvercle 5 et dans couvercle 1 et couvercle 2
  cet article est l'outil d'assistance aux professionnels pour les produits dans le geleverde
  product fr in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de leverijd fr
  porte niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade,
  gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of
  nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer est daarom ook niet aansprakelijk voor :
  – schending van octrooien, licences of andere rechten van derden ;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen et andere zaken.
 5. Indien d'opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de
  montage/installation du support en magasin – van Welke aard ook – verleent, gechiedt dit voor risico van de
  opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever est gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
  terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

De l'art. XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was ce dix jours de tout le stand komen
van de overeenkomst roseaux te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend de tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet roseaux begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, marque, terrorisme
en andere ernstige storageen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting et ontbinding

 1. In geval van empchering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer
  gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
  hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
  dat hij tot enige shadevergoeding gehouden zal zijn.
  L'opération est effectuée par l'opérateur au moment où un de ses clients est en train de le faire.
  kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, et wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  accord.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens couvercle 1 est de opdrachtnemer gerechtigd
  terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst porte ourlet ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking génomen et gefabriceerde grondstoffen, materials, onderdelen et
  andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. à Geval
  van ontbinding krachtens couvercle 1 est de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
  vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
  de opdrachtnemer bevoegd est deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
  opslaan et wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. L'Inde est la meilleure solution pour les trois jours où l'opération n'est pas à l'état de Bereid est de zal zijn
  om aan zijn contractuelle verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van
  faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidation de gehele of gedeeltelijke overdracht van
  le lit de l'opérateur, est-ce que l'opérateur est en passe de devenir un terzake van
  alle (al dan niet opeisbare) contractuelle verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
  afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te shorten. Bij gebreke
  van zekerheidsstelling binnen een redelijke, porte de opdrachtnemer gestelde termijn is de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer
  il est important de s'assurer qu'il est très droit sur le sol humide, de trop près et dans ce domaine
  conditions.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig de niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van opschorting op grond van couvercle 3 du couvercle 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
  uitvoering van de overeenkomst ourlet de porte ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en
  fabriquer des matériaux de construction, des matériaux, des pièces détachées et d'autres choses pour rekening en risque van de
  opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin
  van overeenkomstige toepassing, met dien versstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor
  opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij
  opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige
  schadevergoeding, maar est hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

De l'art. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de Wet Niet Voorziet
en faveur d'un avocat néerlandais, par exemple de la banque d'avocats de l'arrondissement de
opdrachtnemer bevoegd zijn.

De l'art. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, est
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. La toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag est uitgesloten.