Algemene verkoopen- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag il 16 aprile 2010 dal nr. 29/2010
Uitgegeven porta di Vereniging FME-CWM
Autopostale 190, 2700 d.C. Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Arte. Io Algemeen

 1. Vuoi sapere se è stato creato un annuncio e un overeenkomsten tot het verrichten
  van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
  tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen è afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
  voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. In questi termini e condizioni si applicano:
  – prodotto: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,
  consigli in ispezione;
  – schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief,
  telefax di e-mailbericht di elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  – de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
  deze voorwaarden verwijst;
  – de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  In deze voorwaarden wordt mede verstaan ​​onder:
  – dienst: de aanneming van werk.

Arte. II Anbieding

 1. Elke door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding è vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding è gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder
  Normale omstandighed e tempi normali di lavoro.

Arte. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door de opdrachtnemer of op de dag van verzending van de
  schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk
  vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het
  contratto di de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of
  aangebracht dan wel boven de in het contratto di de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde
  werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de
  opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Arte. IV Prijs

 1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn omzetbelasting exclusief en overige op de
  verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens
  Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders
  è bello. Onder ''fabriek'' wordt verstaan ​​het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – è de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prezzi dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst è de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht
  meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag
  hem bekend è. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven
  regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders è overeengekomen, niet afzonderlijk in
  addebitato.
  Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen,
  beschrijvingen, modellen of gereedschappen ed moet maken, worden daarvoor kosten in rekening
  carica.
 5. De imballage is niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballaggio
  wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gestidelde
  grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en altre zaken zijn niet in de prijs
  begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer daarvoor betaalde
  kosten worden beschouwd als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs
  bekend inclusief montaggio/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
  aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die nell'art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
  onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Arte. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen ed; autostima intellettuale

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven ed vermelde gegevens zijn
  Slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
  ondertekend contratto di een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De porta de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de porta orlo vervaardigde di
  verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
  ed blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellettuale
  eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiemethoden, producten ed, blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook
  indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
  informatie, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
  toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
  utilizzato.

Arte. VI Levertijd

 1. Le leve di questo tipo si trovano nell'ultima parte del tempo a disposizione:
  un. dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  B. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
  noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen ed;
  C. dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
  formalità;
  D. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst vóór
  de anvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de
  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of het
  einde van de leveringsweek.
 2. La leva è basata su ciò che è stato chiuso da un'eccessiva attività di geldende
  in modo tempestivo levando van de voor de uitvoering van het work door de opdrachtnemer bestelde
  materiale Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat porta wijziging van
  bedoelde werkomstandigheden di doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde
  materiale non incluso nella parola geleverd, wordt de levertijd voor zover nog verlengd.
 3. Il prodotto conta dieci anni di leva come quelli che vogliono, indien keuring in bedrijf
  van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor
  verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld
  en onverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montaggio-
  /installazionieverplichtingen.
 4. Sorvegliare gli anziani in questo voorwaarden voor verlenging van de levertijd bepaalde wordt de
  Levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat
  door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de
  overenkomst.
 5. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt ​​of volgens
  mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
  laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor
  het product canne betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden
  schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen
  prezzi. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft
  overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het
  zonder rechterlijke machtiging verrichten di doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van
  de overeenkomst.

Arte. VII Montaggio/installazione

 1. L'indien door partijen è overeengekomen dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te
  leva prodotto zal verzorgen, è de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor
  de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren/installeren product en/of de juiste working van het
  prodotto in gemmonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor zover die uitvoering door
  di in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens porta di in opdracht van laatstgenoemde vervaardigde di verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen is overeengekomen
  dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder
  geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  un. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn
  aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en blijven verrichten gedurende de
  normale lavoro in banca, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de
  lavoro normale, con il suo tempo di lavoro medio alto;
  B. geschikte behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
  vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  C. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;
  D. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiale, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  F. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht,
  verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever
  normale incontro- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
  opdrachtnemer staan;
  G. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd
  en dat tutti i maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om in het kader van de
  montaggio/installazione aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  h. bij anvang van en tijdens de montaggio/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats
  essere presente
 3. Schade en kosten, die ontstaan ​​doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
  è voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.
  Arte. VIII Keuring en overnametests
  1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering as bedoeld in
  artikel VI coperchio 3 rispettoievelijk – indien montaggio/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14
  dagen na de montaggio/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding
  van gegronde klachten è verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
  2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in
  artikel VI coperchio 3 di, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende test uit te voeren en die
  verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De
  overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in anwezigheid van
  de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde
  klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen
  voldoet wordt het product geacht te zijn geacpteerd.
  3. De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende test de benodigde
  faciliteiten, waaronder die als bedoeld nell'art. VII coperchio 2 sub f., it mostri rappresentativi van
  Eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats
  ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden
  voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
  voldoet is lid 2 laatste zin van toepassing.
  4. In geval van gering tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product
  niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
  accettati. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
  5. Verifica della garanzia per la protezione dei dati personali per l'accettazione da parte di
  voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie
  van de opdrachtnemer uitsluiten.

Arte. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI coperchio 3 draagt ​​de opdrachtgever het
  risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor
  zover de schade aan opzet di bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer è te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in
  verzuim blijft met de afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit
  voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI coperchio 3 gestelde, gaat de eigendom van het product
  eerst op de opdrachtgever su wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor
  leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rent en kosten, volledig aan de
  opdrachtnemer è voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
  Prodotto. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te
  oefenen door terugneming van het product, con inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
  demolizione.

Arte. X Beta

 1. Indien niet anders è overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2
  termini:
  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 giorni su totstandkoming van de overeenkomst;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI coperchio 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
  diritto in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht
  hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percent van 3 punten boven de in
  Nederland geldende wettelijke affitto, zoals nell'art. 6:119a it art. 6:120 coperchio 2 Burgerlijk Wetboek
  bedoeld, en tens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
  costo.

Arte. XI Garanzie

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) anche per kwaliteit van
  het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring rispettoievelijk
  overnametests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever
  bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel VI coperchio 3 zijn opgetreden uitsluitend of
  overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste buildie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking di gebruik van slecht materiaal.
 2. Il coperchio 1 è van overeenkomstige toepassing op bij een keuring rispettoievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
  montaggio/installazione porta di opdrachtnemer. Montaggio/installazione indipendente sul prodotto Porta del prodotto in vendita sul coperchio 1 letto garantito da 6 giorni sul coperchio
  de montage/installatie door de opdrachtnemer è voltooid, met dien verstande dat in dat geval de
  garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel VI coperchio 3 zijn
  verstreken.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen riparazione porta di vervaging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervaging, een en ander
  destrieri ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in
  de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten,
  alsmede kosten van demotage en montaggio/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  Voor gerepareerde rispettoievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6
  mesi, con la sua verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 mesi sulla leva del suo
  prodotto volgens artikel VI coperchio 3 zijn verstreken di, bij toepasselijkheid van coperchio 2, zodra 18 mesi na
  laatstgenoemde facendo leva su zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
  onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders è overeengekomen, alleen
  garantie gegeven op deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks
  per un periodo di 6 mesi. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende workrkzaamheden, voor zover ondeugdelijk,
  opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 è van overeenkomstige toepassing. In dat Geval
  geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra
  12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisoring en soortgelijke diensten wordt geen
  garantie gegeven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het
  Gevolg zijn van:
  un. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  B. slittamento normale;
  C. montaggio/installazione di reparatie door de opdrachtgever of door derden;
  D. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
  materiale;
  e. in overleg con opdrachtgever aangewende gebruikte materialen rispettivo zaken;
  F. materiale di zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  verstretto;
  G. materiale, zaken, werkwijzen en buildies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
  opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
  materiale e materiale;
  h. Door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
  de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, è de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
  tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
  schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden
  terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclaimering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
  overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken
  verval. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval
  anhangig te worden gemaakt.
 9. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Non è possibile garantire alcun vantaggio in merito all'opdrachtnemer della garanzia di sicurezza sulla protezione dei dati personali
  opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Articolo XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer è beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze
  voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een
  redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI è nagekomen, kan de opdrachtgever in
  uno schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de
  opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn
  zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de
  noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. indiano
  herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden
  uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke
  kosten ontslagen van alle ansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat
  Deze kosten ten hoogste 15 percento van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen
  bedragen.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen
  Prijs in evenredigheid incontrato de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze
  korting ten hoogste 15 percento van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan
  bedragen, di
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke
  mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft e recht op restitutie van de
  voor het geleverde product betaalde prices en op een vergoeding van de door hem geleden schade,
  zulks tot een max van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde nell'art. VI coperchio 5 it nel coperchio 1 it coperchio 2
  van dit artikel è alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde
  product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en
  porta niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade,
  gevolgschade en indirettamente schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of
  nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
  – schending van octrooien, licenze di andere rechten van derden;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de
  montaggio/installazione hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
  opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren rispettoievelijk schadeloos te stellen
  terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Arte. XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand comen
van de overeenkomst canne te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorismoe
en andere ernstige storageen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Arte. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer
  gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor dieci
  hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
  dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te
  kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele di gedeeltelijke ontbinding van de
  overenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens coperchio 1 è de opdrachtnemer gerechtigd
  terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst orlo della porta ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en
  andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval
  van ontbinding krachtens coperchio 1 è de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
  vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
  de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
  opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn
  om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van
  faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidazione di gehele di gedeeltelijke overdracht van
  het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van
  alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
  afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij Gebreke
  van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer
  heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op ground van de wet, de overeenkomst en deze
  requisiti.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig di niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, è de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
  uitvoering van de overeenkomst porta orlo ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en
  fabbricati di grondstoffen, materiali, onderdelen e altre zaken voor rekening e risico van de
  opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van coperchio 3 del coperchio 4 è de vorige volzin
  van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor
  opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij
  opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige
  schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Arte. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden
geheel di gedeeltelijk van toepassing zijn di naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet
in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de
opdrachtnemer bevoegd zijn.

Arte. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, è
toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag è uitgesloten.