Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technische industrie

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010
Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM
Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Kunst. ik algemeen

 1. Wanneer deze voorwaarden deel van aanbiedingen en overeenkomsten tot het ontwikkelen
  van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
  tussen partijen van kracht, voor zover niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen wordt afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
  voorwaarden wordt door de opdrachtnemer van de hand.
 2. In deze voorwaarden wordt verstaan ​​onder:
  – product: zaken, diensten, zoals onderhoud,
  advies en inspectie;
  – schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document van door een brief,
  telefax of e-mailbericht van elke andere door de bereiding technische wijze;
  – de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
  deze voorwaarden betreft;
  – de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  In deze voorwaarden wordt mede verstaan ​​onder:
  – dienst: de aanneming van werk.

Kunst. II Aanbieding

 1. Elke door de opdrachtnemer uitgegeven aanbieding is vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder
  normale omstandigheden en normale werkuren.

Kunst. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van
  ondertekening van het contract door de opdrachtnemer van op de dag van verzending van de
  schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt gezien al wat door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk
  vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het
  contract van de vastgelegde hoeveelheden wordt opdrachtbevestiging en/of
  mooi dan wel boven de in het contract van de opdrachtbevestiging vastgelegd vastgelegde
  werkzaamheden worden gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van de opdrachtnemer binden de
  opdrachtnemer slechts voor zover zij door hem schriftelijk bevestigd.

Kunst. IV Prijs

 1. De door de opdrachtnemer uitgevoerde buitenlandse omzetbelasting en overige op de
  verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af-fabriek volgens
  Incoterms geldig op de datum van aanbieding, behouden voor zover in deze voorwaarden anders
  wordt bepaald. Onder ''fabriek'' wordt verstaan ​​het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst van meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de
  opdrachtnemer de prijs die te verhogen.
 3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer gebaseerd op door hem verricht
  meerwerk persoonlijk in rekening te brengen, zodra het betaald in rekening te brengen
  zoom bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven
  regels van toepassingstoepassing.
 4. Kostenbegroting en plannen worden, tenzij anders is gemaakt, niet individueel in
  rekening gebracht.
  Indien de opdrachtnemer bij toekomstige nabestellingen nieuwe tekeningen, geplande,
  beschrijvingen, modellen van gereedschappen en moet worden gemaakt voor kosten in rekening
  bracht.
 5. De emballage is niet in de prijs en wordt individueel in rekening gebracht. emballage
  wordt niet teruggenomen.
 6. Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de opdrachtgever ter beschikking gesteld
  Grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken zijn niet in de prijs
  worden en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Door de opdrachtnemer betaalde
  kosten worden gezien als voorschot ten laste van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtnemer heeft ontvangen het product te uitvoering/installeren, is de opdracht
  berekende montage/installatie en bedrijfsvaardige berekening van het product op de in
  voorwaarden VII zijn vermeld. Gemaakte kosten vanwege
  onwerkbaar weer worden doorberekend.

Kunst. V Tekeningen, beschrijvingen, modellen
gereedschappen ed; intellectuele eigendom

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven opgaven zijn
  bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
  ondertekend contract van een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De door de opdrachtnemer uitgegeven aanbieding, de door hem vervaardigde of
  Ontwerpen, ontwerpen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
  ed blijven zijn eigendom, ook indien voor kosten in rekening zijn gebracht. de intellectuele
  eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten van ten grondslag ligt aan de fabricage en constructiemethoden, producten blijven exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook
  ingediende kosten in rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in gegevens
  informatie, namens de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
  toestemming van de opdrachtgever wordt uitgegeven, aan derden getoond, bekend gemaakt van
  gebruikt.

Kunst. VI Levertijd

 1. De uitvoering gaat in op het laatste van de volgende tijden:
  A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  B. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
  documenten, gegevens, vergunningen ed;
  C. de dag van de vervulling van de voor het begin van de werkzaamheden
  formaliteiten;
  D. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het bedrag dat volgens de overeenkomst voorafgaand
  het begin van de werkzaamheden bij vooruitbetaling moet worden vervuld.
  Indien een leveringsdatum van -week is vervaardigd, wordt de leveringsdatum door de
  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum van het
  einde van de leveringsweek.
 2. De uitvoering is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst werkomstandigheden
  en op tijdige levering van de voor de uitvoering uitvoering van het werk door de opdrachtnemer
  materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertragingen ontstaan ​​door wijziging van
  uitvoeren werk uitvoering van het uitvoeren van het werk rekenschema
  materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de uitvoering voor zover nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levering als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf
  van opdrachtnemer is vervaardigd, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor
  verzending gereed is, een en ander vooraf de opdrachtgever schriftelijk is ingediend
  en op de opdrachtnemer tot uitvoering van zijn
  /installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het ouderlingen in deze voorwaarden voor verlenging van de definitieve beslissing wordt de
  verlenging verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat
  door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomstde
  van van hem te vergen uitvoering met betrekking tot de uitvoering van de
  overeenkomst.
 5. Overschrijding van de overeenkomst geeft de opdrachtgever geen recht op van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedragen van volgens de overeenkomst
  mededeling van de nemer meer dan 16 weken zal opdracht. De opdrachtgever kan bij
  laatstbedoelde overschrijding van de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor
  het product heeft betaald (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden
  schade, dits tot een maximum van 15 procent van de voor het afgeleverde product afgeleverd
  prijs. de opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht tot ontbinding, geeft
  overschrijding van de uitvoering – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het
  zonder rechterlijke machtiging tot uitvoering van werkzaamheden van
  de overeenkomst.

Kunst. VII Montage/installatie

 1. Indien door uitvoering is de opdrachtnemer de montage/installatie van het te
  product zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor
  de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichting, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het/installeren product en/of de juiste werking van het
  product in gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien en voor de uitvoering van de deur
  van in opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens de opdracht van laatstgenoemde vervaardigde opdracht van gedetailleerde tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het in deksel 1 zorgt de opdrachtgever, indien door partijen wordt geleverd
  dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leveren product zal verzorgen, er in ieder
  geval voor eigen rekening en risico voor dat:
  A. de medewerkers van de opdrachtnemer, zodra op de plaats van montage/installatie zijn
  komen, hun werkzaamheden aanvangen en voortzetten gedurende de
  normale werkuren en indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de
  normale werkuren, mits hij dit gelijktijdig aan de klant medegedeeld heeft;
  B. behuizing en alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik
  vereiste voorzieningen voor de medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  C. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde vervoer;
  D. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage/installatie;
  e. de vereiste afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;
  F. de benodigde en hulppersonen, hulpwerktuigen
  verwarming, verlichting enz. daaronder onderwijs) en de voor het bedrijf van de opdrachtgever
  normale meet- en testapparatuur opnieuw en hersteld op de juiste plaats ter verwijdering van de
  opdrachtnemer staan;
  G. alle veiligheids-veiligheidsvoorzieningen zijn genomen en worden uitgevoerd
  en dat alle maatregelen zijn genomen en worden uitgevoerd om in het kader van de
  montage/installatie aan de wettelijke voorschriften te voldoen;
  H. bij aanvang van en tijdens de montage/installatie de toegezonden producten op de juiste plaats
  aanwezig zijn.
 3. Schade en kosten, die ontstaan ​​aan de in dit artikel vastgestelde voorwaarden niet of niet vroegtijdig
  is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Met betrekking tot de montage-/installatietijd is artikel VI van de toepassingstoepassing.
  Kunst. VIII Keuring en overnametesten
  1. De klant zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na levering als bedoeld in
  artikel VI deksel 3 – indien montage/installatie is binnen uiterlijk 14
  dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en aangewezen melding
  van gegrond klachten is bedoeld wordt het product te zijn geaccepteerd.
  2. Indien overnametests worden aangevraagd op opdrachtgever
  Artikel VI
  veranderingen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. de
  overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer in aanwezigheid van
  de opdrachtgever gehouden. Indien de overnametests zonder gedachtene en gegronde
  klacht zijn uitgevoerd, voor indien de opdrachtgever niet aan zijn noemde verplichtingen
  voldoet aan het product wordt geaccepteerd.
  3. De opdrachtgever stelt zich voor de overnametests en daarmee samenhangende tests van de gemiddelde
  faciliteiten, waaronder ook bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van
  eerst te herstellen op de juiste plaats
  ter beschikking van de opdrachtnemer, de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden
  voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever niet
  voldoet aan deksel 2 laatste zin van toepassing.
  4. In het geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product
  niet van niet van invloed zijn op het product
  geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de verwezenlijkingen zo spoedig mogelijk oplossen.
  5. Onverminderde garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de
  aflopende leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie
  van de opdrachtnemer afsluiten.

Kunst. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk hieronder het product wordt geleverd in de zin van art. VI deksel 3 draagt ​​de opdrachtgever het
  risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, namens voor
  de schade aan opzet van bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding veroorzaakte
  medewerkers van de opdrachtnemer is te verwerken. Indien de opdrachtgever ingebrekestelling in
  verzuim blijft met de afname van het product
  kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 opgesteld, gaat de eigendom van het product
  eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor
  leveringen van verplichtingene, met overzicht van rente en kosten, volledig aan de
  opdrachtnemer is voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval verzocht zijn tot ongehinderde toegang tot het
  Product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle uitvoering uitvoeren
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in deksel 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te
  oefenen door terugneming van het product, met details van de voortgaande voortgekomen
  demontage.

Kunst. X Betaling

 1. Indien niet anders is aangevraagd, zal de betaling van de prijs geschieden in 2
  termijneen:
  1/3 (één derde) buitenkant binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dagen na levering volgens art. VI deksel 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige afrekening te geschieden op de door de opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. de opdracht komende termijn, wordt hij gepland van
  rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht
  hem vanaf de vervaldag rent in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in
  Nederland wettelijke wettelijke huur, zoals in art. 6:119a en art. 6:120 deksel 2 Burgerlijk Wetboek
  bedoeld, en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
  kosten.

Kunst. XI Garantie

 1. Onverminderd de hierna omschreven staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  uniformiteit van het door hem geleverd product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van
  het gebruikt en/of geleverd materiaal, voor zover het betreft bij keuring adviezen
  overnametests niet-waarneembaar gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever
  bewijs dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens VI lid 3 zijn uitsluitend uitsluitend van
  beschouwd als directe gevolg van een verwerking van de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van materiaal afwerking van gebruik van slecht uitgevoerde materiaal.
 2. Deksel 1 is van oorsprongstoepassing op bij een keuringskeuring
  montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer gaat de in lid 1 garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat
  de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstand dat in dat geval de
  garantietermijn in eventueel geval artikel 12 maanden levering volgens VI lid 3 zijn
  berichten.
 3. Onder de in lid 1 en lid 2 onderliggende vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen door reparatie van vervanging van hete onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander
  ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de
  de vorige zinskosten, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijf,
  kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  Voor afwikkeling vervangen onderdelen een nieuwe garantie termijn van 6
  maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt tussentijds 12 maanden na de levering van het
  product volgens artikel 3 zijn begonnen of, bij VI lidheid van lid 2, zodra 18 maanden na
  Genoemde levering zijn.
 4. Voor de deur de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en
  onderhoudswerkzaamheden en uitvoering diensten, anders is uitvoering, wordt
  garantie gegeven op de uitvoering van de uitvoering van de op uitvoering van werkzaamheden, dezes
  voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele van de opdrachtnemer om in het geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk,
  meer te bevorderen. De tweede volzin van lid 3 is van toepassinge toepassing. In dat geval
  een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra
  12 maanden na de werkzaamheden zijn begonnen.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en taken wordt geen
  garantie gegeven.
 6. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel van uitvoering het
  gevolg zijn van:
  A. de niet-inachtneming van andere bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel dan het voorziene normale gebruik;
  B. normale slijtage;
  C. montage/installatie van reparatie door de opdrachtgever van door derden;
  D. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard van de kwaliteit van de toegepaste
  materialen;
  e. in overleg met de opdrachtgever aangewende projecten begonnen;
  F. materialen van zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  een
  G. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de
  opdrachtgever toepassingen, en van door namens de opdrachtgever aangeleverde
  materialen en zaken;
  H. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
  de opdrachtnemer heeft van de door de derde uitgevoerde garantie is begonnen.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet voldoet aan, die voor
  hem uit de met de klant gesloten overeenkomst of uit een samenhangende
  voortgaand overeenkomstvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
  tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder opdracht
  goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden
  ter zake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij
  overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken
  vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de geleidelijke reclame op straffe van verval
  aanhangig gemaakt worden.
 9. Indien de opdrachtnemer voldoet aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  Overgenomen, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Het origineel niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de
  opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem uit productie met de
  opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot de uitvoering van de in artikel XI van deze
  voorwaarden garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een
  circulaire verplichtingen voortzetten uit art. XI is nagekomen, kan de opdrachtgever in
  een schriftelijke mededeling, passende termijn stellen voor de laatste door de
  opdrachtnemer van deze werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn
  zijn verplichtingen komen, kan de opdrachtgever, voor rekening en risico van de opdrachtnemer, de
  uitvoerende herstelwerkzaamheden uitvoeren van door een derde laten uitvoeren. Indiaas
  herstelwerkzaamheden dus met succes door de opdrachtgever van door een derde worden
  uitgevoerd, is de opdrachtgever door vergoeding van de door opdracht uitgevoerde uitvoering
  kosten van alle aansprakelijkheid voor het gebrek, met dien verstande dat
  deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het product vervaardigde prijs zullen
  ongeveer.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
  a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product afgeleverd
  prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstand dat deze
  korting tien hoogste 15 procent procent prijs kan
  bedrag, van
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo wezenlijk is dat de opdrachtgever in belangrijke
  mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft een recht op restitutie van de
  voor het product betaald en op een vergoeding van door hem geleden schade,
  Tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product gespecificeerde prijs.
 3. er sprake is van opzet van bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleidingde
  medewerkers van de opdrachtnemer en behoudt het gericht in art. VI deksel 5 en in deksel 1 en deksel 2
  van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde
  product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de uitvoering en
  door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid tegenover derden, voor bedrijfsschade,
  gevolgschade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen van
  nalaten van (medewerker van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
  – schendingen van octrooien, licenties van andere rechten van derden;
  – beschadiging van verlies, door welke ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
  vastgestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
 5. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de
  montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook instellingen, geschiedt dit voor risico van de
  opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren gevolgen schadeloos te stellen
  ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Kunst. XIII Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke van de wil van de
opdrachtnemer transactie – ook al was deze tien timing van het tot stand komen
van de overeenkomst riet te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, en voor zover daaronder niet oorlog, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, terrorisme
en andere opdrachten van opdrachten in het bedrijf van opdrachten van leveranciers.

Kunst. XIV Opschorting en ontbinding

 1. In het geval van verhindering tot de uitvoering van de overeenkomst door overmacht is de opdrachtnemer
  gerechtvaardigd om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor ten
  hoogste 6 maanden op te schorten or de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
  dat hij tot enige vergoeding betaald zal zijn.
  Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde is hij verplicht te
  kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor gehele vernietiging van de
  overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van opschorting krachtens lid 1 is de opdrachtnemer goedgekeurd
  terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en
  andere zaken, deze voor de waarde die in redelijkheid moet worden toegekend. In het geval
  van ontbinding krachtens deksel 1 is de opdrachtgever gehouden na betaling van het krachtens de
  volzin verschuldigde bedrag de vorige zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
  de opdrachtnemer heeft deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen
  opslaan dan wel voor rekening te verkopen van te vernietigen.
 3. Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is van zal zijn
  om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, in het geval van
  , surséance van betaling, liquidatie van de gehele stillegging van overdracht van overdracht
  het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegde zekerheid terzake van
  alle (al dan niet opisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
  vooruitzichten vane zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebrek
  van zekerheidsstelling binnen een eenheid, door de opdrachtnemer opgestelde termijn is de
  opdrachtnemer goedgekeurde overeenkomst van overeenkomst te ontbinden. de opdrachtnemer
  heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
  voorwaarden.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig van niet voldoet aan, die voor
  hem uit de met de klant gesloten overeenkomst of uit een samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer zelfs zeer goedgekeurd de uitvoering van de
  overeenkomst op te korten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. In geval van opschorting op grond van deksel 3 of deksel 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
  uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking en
  gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de
  opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van deksel 3 van deksel 4 is de vorige volzin
  van toepassing toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor
  opslag ook kan kiezen voor verkoop van vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. bij
  opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige
  gerechtvaardigd, maar is hij zelf niet tot enige rechtvaardiging gehouden.

Kunst. XV Geschillen
Alle geschillen die kunnen ontstaan ​​naar een overeenkomst, deze voorwaarden
geheel van uitvoering van toepassing zijn van naar uitvoering van latere overeenkomsten die
zullen worden beslecht door de toekomstige rechter. Indien de wet niet niet
in de bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de
opdrachtnemer beheerst zijn.

Kunst. XVI Toepasselijk recht
Op alle voorwaarden, toepassing deze voorwaarden geheel van gedefinieerde van zijn, is
het Nederlands recht, geldend voor het koninkrijk in Europa. De identiteit van het
Het Weens Koopverdrag is beëindigd.