Algemene verkoopeningsvoorwaarden voor de technologische industrie

Gedeponerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag em 16 de abril de 2010 sob o nr. 29/2010
Uitgegeven porta de Vereniging FME-CWM
Postbus 190, 2700 DC Zoetermeer

© Vereniging FME-CWM/FME Advocaten

Arte. Eu Algemeen

 1. Wanneer deze voorwaarden del uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten
  van alavancagem en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden
  Tussen partijen van kracht, para zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak
  tussen partijen é afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere
  Voorwaarden wordt door of opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Nestes termos e condições aplicam-se:
  – produto: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud,
  conselhos de inspeção;
  – schriftelijk: porta middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief,
  telefax de e-mailbericht de elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze;
  – de opdrachtnemer: degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar
  esta versão do voorwaarden;
  – de opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht;
  Em deze voorwaarden wordt mede verstaan ​​onder:
  – dienst: de aanneming van work.

Arte. II Anbieding

 1. Elke porta de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding é vrijblijvend.
 2. Elke aanbieding é gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder
  normalmente mantidos em tempos normais de trabalho.

Arte. III Overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dia van
  contrato de contratação do contrato de compra do dia anterior à venda de
  schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
 2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door of opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk
  vastgelegd, conheceu de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het
  contrato de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of
  aangebracht dan wel boven de no contrato de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastagelegde
  werkzaamheden wordt gepresteerd.
 3. Mondelinge toezeggingen porta e afspraken com medewerkers van de opdrachtnemer binden de
  opdrachtnemer slechts para zover zij porta bainha schriftelijk zijn bevestigd.

Arte. Prêmios IV

 1. A porta de opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige op de
  verkoop em alavancagem de vallende overheidslasten em zijn gebaseerd op alavancagem af-fabriek volgens
  Incoterms são baseados nos dados de aanbieding, behoudens voor zover in deze voorwaarden anders
  é bepaald. Onder ''fabriek'' wordt verstaan ​​het bedrijfsterrein van de opdrachtnemer.
 2. Índia na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren
  een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – é de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 3. In de overeenkomst é de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht
  meerwerk afzonderlijk em rekening te brengen, zodra het daarvoor em rekening te brengen bedrag
  bainha bekend é. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 de dit artikel gegeven
  regels van overeenkomstige toepassing.
 4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in
  carregada.
  Indien de opdrachtnemer bij eventualmente nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen,
  beschrijvingen, modellen de gereedschappen ed moet maken, worden daarvoor kosten in rekening
  cobrado.
 5. O emballage é niet in de prijs begrepen en wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Emballagem
  palavra niet teruggenomen.
 6. O custo de entrada e saída e o valor da porta de operação são garantidos
  grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen e outros zaken zijn niet in de prijs
  begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. Porta de opdrachtnemer daarvoor betaalde
  kosten worden beschouwd als voorschot ten last van de opdrachtgever.
 7. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren/installeren, is de prijs
  Berekend inclusief montage/installatie en bedrijfsvaardig opleveren van het product op de in de
  aanbieding genoemde plaats in include alle kosten, uitgezonderd kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. Gemaakte kosten wegens
  onwerkbaar weer zullen worden doorberekend.

Arte. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen,
gereedschappen ed; intelecto eigendom

 1. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat-en gewichtsopgaven ed vermelde gegevens zijn
  slechts bindend indien em voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen
  ondertekend contrato de uma porta de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. De porta de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, também de porta bainha vervaardigde de
  verstrekte tekeningen, berekeningen, programador, beschrijvingen, modellen, gereedschappen
  ed blijven zijn eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intelectuele
  eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricageen constructiemethoden, producten ed, blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook
  indiano daarvoor kosten em rekening zijn gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde
  informações, behalve voor de uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke
  Toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of
  usado.

Arte. VI Leverijd

 1. De leveltijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:
  uma. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht
  noodzakelijke documenten, gegevens, vergunningen ed;
  c. dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke
  formalite;
  d. de dag van ontvangst door of opdrachtnemer van het beddrag dat volgens de overeenkomst vóór
  de aanvang van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
  Indien een Leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de alavancatijd gevormd door de
  periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de Leveningsdatum of het
  einde van de Leveringsweek.
 2. De levetijd é gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden
  en op tijdige alavancando van de voo de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde
  material. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat door wijziging van
  bedoelde werkomstandigheden of doordat para uitvoering van het work tijdig bestelde
  material não tem palavras em geleverd, wordt de alavanca para zover nodig verlengd.
 3. Het product geldt ten aanzien van de levetijd als geleverd wanneer het, indian keuring in het bedrijf
  van opdrachtnemer é overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor
  verzenending gereed é, um outro nada de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis é gesteld
  enverminderd de verplichting van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-
  /installatieverplichtingen.
 4. Onverminderd het Elders in deze voorwaarden voor verlenging van de levetijd bepaalde wordt de
  Levetijd verlengd com duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat
  door het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting de van hem te vergen medewerking com betrekking tot de uitvoering van de
  overeenkomst.
 5. Overschrijding van de leveltijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt ​​of volgens
  medeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij
  laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst porta een schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, para zover van toepassing, recht op restitutie van de voor
  produto palhetas betaalde (gedeelte van de) prijs en op vergoeding van de door hem geleden
  schade, zulks tot een no máximo 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen
  prijs. Tenzij de opdrachtgever geruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft
  overschrijding van de levetijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het
  zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van
  de overeenkomst.

Arte. VII Montagem/instalação

 1. Partijen porta indiana é overeengekomen dat de opdrachtnemer de montagem/instalação de te
  alavancar produto zal verzorgen, is de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor
  de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn para oopstelling van het the monteren/installeren product en/of de juiste werking van het
  produto em gemonteerde/geïnstalleerde staat. Dit geldt niet indien em voor zover die uitvoering door
  de em opdracht van de opdrachtnemer wordt verricht volgens porta de em opdracht van laatstgenoemde vervaardigde de verstrekte tekeningen en/of gegevens.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever, porta indiana partijen is overeengekomen
  dat de opdrachtnemer de montage/installatie van het te leven product zal verzorgen, er in ieder
  geval para eigen rekening en risico para dat:
  uma. de medewerkers de opdrachtnemer, zodra zij op de plaats van montage/installatie zijn
  aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen e blijven verrichten gedurende de
  o trabalho normal é feito em casa, sem a necessidade de operar seu alimento, buiten de
  trabalho normal, com seu tempo livre para operar a maior área médica;
  b. geschikte behuizing e todos os krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst e het gebruik
  vereiste voorzieningen para os medewerkers van de opdrachtnemer aanwezig zijn;
  c. de toegangswegen tot de plaats van opttelling geschikt zijn for het benodigde transport;
  d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt é voor opslag en montagem/instalação;
  e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor material, gereedschap em outro zaken aanwezig zijn;
  f. de nodige en gebruikelijke hulppersonen, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gás, água, elektriciteit, stoom, perslucht,
  aquecer, aquecer enz. daaronder begrepen) no voo para a base da operação
  normale meet-en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de
  opdrachtnemer staan;
  g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genoman en worden gehandhaafd
  en dat alle maatregelen zijn genoman en worden gehandhaafd om in het kader van de
  montagem/instalação aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;
  h. de acordo com os tipos de montagem/instalação de produtos de toegezonden op de plaats juiste
  estar presente.
 3. Schade en kosten, die ontstaan ​​doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
  é voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Com a jornada para a montagem/instalação é o artigo VI da passagem supereenkomstige.
  Arte. VIII Keuring en overnametests
  1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de alavancar als bedoeld in
  artikel VI lid 3 respectievelijk – montagem/instalação indien is overeengekomen – binnen uiterlijk 14
  dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde fusão
  van gegronde klachten é verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.
  2. Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de alavancar als bedoeld in
  artikel VI lid 3 of, montagem/instalação indiana é overeengekomen, na montagem/instalação de opdrachtnemer in de gelegenheid estellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die
  verbeteringen e veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De
  overnametests são usados ​​​​para verificar a verzoek de opdrachtnemer daartoe em aanwezigheid van
  de opdrachtgever worden gehouden. Testes de sobrenomes indianos zonder gespecificeerde en gegronde
  klacht zijn uitgevoerd, também indiano de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen
  voldoet wordt het produto geacht te zijn geaccepteerd.
  3. De opdrachtgever stelt para overnametests em daarmee verband houdende tests de benodigde
  faciliten, waaronder die als bedoeld in art. VII lid 2 sub f., en representatieve monsters van
  eventuele te be- de verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats
  ter certeza de que o usuário é opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden
  para obter o produto zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet
  voldoet é tampa 2 laatste zin van toepassing.
  4. Em geval van geringe tekortkomingen, conhecido como die welke het voorziene gebruik van het product
  niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn
  geaceiteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.
  5. Considerações sobre a garantia de segurança do cliente para aceitação depois de
  para obter mais informações sobre a operação, terza de um retorno de renda em prestações
  van de opdrachtnemer uitsluiten.

Arte. IX Risico- en eigendomsovergang

 1. Dadelijk nada do produto als geleverd geldt in de zin van art. VI tampa 3 draagt ​​de opdrachtgever het
  risco para todos os diretos e indiretos schade, aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor
  zover de schade aan opzet de bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer é te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebreketelling in
  verzuim blijft com afname van het product is de opdrachtnemer gerechtigd de daaruit
  voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever em rekening te brengen.
 2. Onverminderd het in het tampa vorige en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product
  eerst op de opdrachtgever sobre waneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer voor
  alavancagem de werkzaamheden verschuldigde, com inbegrip van rente en kosten, volledig aan de
  opdrachtnemer é voldaan.
 3. De opdrachtnemer zal em voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het
  produtos. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de
  opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigenomsvoorbehoud uit te
  oefenen door terugneming van het product, com inbegrip van de daartoe eventueel benodigde
  desmontagem.

Arte. X Betaling

 1. Indien niet anders é overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden in 2
  Termijnen:
  1/3 (één derde) uiterlijk binnen 7 dias na data de início do overeenkomst;
  2/3 (twee derde) uiterlijk binnen 14 dias na alavancagem de volgens art. tampa VI 3.
 2. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan de opdrachtgever em rekening é gebracht.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op de door of opdrachtnemer te bepalen wijze.
 4. Indien of opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van
  rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebreketelling het recht
  hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percent van 3 punten boven de in
  Nederland geldende wettelijke rente, zoals in art. 6:119a no art. 6:120 tampa 2 Burgerlijk Wetboek
  bedoeld, e tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke
  custo.

Arte. XI Garantia

 1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de
  deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) também para kwaliteit van
  het daarvoor gebruikte en/of geleverde material, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk
  overnametests não são necessários para o produto geleverde, sem nenhuma operação
  bewijst dat zij binnen 6 maanden na de alavancar volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of
  overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in the door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel als gevolg van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht material.
 2. A tampa 1 é van overeenkomstige toepassing op bijeen keuring respectievelijk overnametests nietwaarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke
  montagem/instalação porta de opdrachtnemer. Montagem/instalação indiana da porta do produto de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 6 maanden in op de dag dat
  de montagem/instalação da porta de opdrachtnemer é voltooid, com a verstande dat in dat geval de
  garantietermijn em ieder geval eindigt indien 12 maanden na alavancagem volgens artikel VI lid 3 zijn
  vertreken.
 3. Onder de na tampa 1 e tampa 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer
  worden weggenomen porta reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het
  bedrijf van de opdrachtnemer, de porta toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander
  corcéis ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in
  de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten,
  Você também pode desmontar e instalar/montar.
  Para gerenciar respeitosamente, obter onderdelen geldt um novo termo de garantia de 6
  Maanden, conheceu a verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de alavancagem van het
  produto volgens artikel VI tampa 3 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 18 maanden na
  laatstgenoemde alavancando zijn verstreken.
 4. Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie-en
  onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders é overeengekomen, alleen
  garantia de garantia de garantia de serviço de manutenção de serviços operacionais, zulks
  para een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk,
  opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 é van overeenkomstige toepassing. Nesse dia
  Geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, with dien verstande dat elke garantie vervalt zodra
  12 meses antes de começar a trabalhar.
 5. Voor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisoring en soortgelijke diensten wordt geen
  garantie gegeeven.
 6. Buiten de garantie vallen em ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het
  van gevolg zijn:
  uma. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  b. corte normal;
  c. montagem/instalação de reparação de porta de opdrachtgever de porta derden;
  d. de passagem de enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste
  material;
  e. em overleg conheceu de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. material de zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn
  verstrekt;
  g. material, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke Instructionie van de
  opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde
  material em zaken;
  h. porta de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan
  de opdrachtnemer heeft verstrekt da porta de derde verstrekte garantie é verstreken.
 7. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk ou niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die for
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, é de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten
  total garantia – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande
  schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparação de outros trabalhos
  terzake van het produto overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 8. Reclamando terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk
  até 14 dias após o término da garantia ser registrado antes de ser concluído, você
  overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer para o futuro
  verval. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 ano no período de recuperação da guerra de verval
  aanhangig te worden gemaakt.
 9. Indien of opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten
  vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.
 10. Het beweerdelijk niet-nakomen door of opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de
  não realize nenhuma compra de verplichtingen, para que você possa fazer uma transferência para qualquer pessoa com
  opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Artigo XII Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer é beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze
  voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien of opdrachtnemer niet binnen een
  redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. XI é nagekomen, kan de opdrachtgever em
  um registro escrito mede um último, passe os termos escolhidos para fechar a porta de
  opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien of opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn
  zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, para rekening em risco de opdrachtnemer, de
  noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren de porta een derde laten uitvoeren. indiano
  herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden
  uitgevoerd, é de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke
  kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid para o desbetreffende gebrek, com o verstande dat
  estes são gratuitos e custam 15 por cento de voor het geleverde produto overeengekomen prijs zullen
  adubo.
 2. Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met suces worden uitgevoerd,
  a) peso de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde overeengekomen do produto
  prijs em evenredigheid com waardevermindering van het product, com dien verstande dat deze
  korting dez hoogste 15 por cento van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan
  bedragen, de
  b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig é que het de opdrachtgever in belangrijke
  companheiro het voordeel van het contrato ontneemt, porta um schriftelijke mededeling aan de
  opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de
  para o produto geleverde betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade,
  zulks até o máximo de 15 procent para o produto geleverde overeengekomen prijs.
 3. Tenzij sprake é van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende
  medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. VI tampa 5 na tampa 1 na tampa 2
  van dit artikel é alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer para gebreken in het geleverde
  produto em verbo com alavancagem, zoals voor schade door overschrijding van de Levetijd en
  porta niet-alavancando, para schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, para bedrijfsschade,
  gevolgschade e indireto Schade, e voor Schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of
  nalaten van (medewerkers van de) opdrachtnemer, uitgesloten.
 4. De opdrachtnemer é daarom ook niet aansprakelijk para:
  – schending van octrooien, licenças de andere rechten van derden;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking
  gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen e andere zaken.
 5. Indien de opdrachtnemer, zona de montagem/instalação em opdracht te hebben, wel bij de
  montagem/instalação hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de
  opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever é gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
  terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van Schade.

Arte. XIII Superação
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan ​​elke van de wil van de
opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ok al was deze ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst reeds te voorzien -, o nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk
verhindert, alsmede, para zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, marca, terrorismo
en outro ernstige storageen em het bedrijf van de opdrachtnemer de diens alavancanciers.

Arte. XIV Opschorting e ontbinding

 1. Em geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst porta overmacht is de opdrachtnemer
  gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst para dez
  hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder
  que hij tot enige scadevergoeding gehouden zal zijn.
  Gedurende de opschorting é de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te
  kiezen para uitvoering, indien mogelijk, dan wel para gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
  overeenkomst.
 2. Zowel em geval van opschorting als van ontbinding krachtens tampa 1 é de opdrachtnemer gerechtigd
  terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte,
  gereserveerde, in bewerking genoman en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en
  outro zaken, zulks voor de waarde die daaraan em redelijkheid moet worden toegekend. Em geval
  van ontbinding krachtens tampa 1 é de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de
  vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan
  de opdrachtnemer bevoegd é deze zaken para rekening em risco de opdrachtgever te doen
  opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen de te vernietigen.
 3. Índia goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn
  om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, também em geval van
  falha, garantia de betaling, stillegging, liquidação de gehele de gedeeltelijke overdracht van
  het bedrijf van de opdrachtgever, é de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van
  alle (al dan niet opeisbare) contratos de verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in
  depois de zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te scorten. Bij gebreke
  van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de
  opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel de gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer
  heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze
  requisitos.
 4. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die for
  hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende
  overeenkomst voortvloeit, é de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de
  overeenkomst op te scorten en/of de overeenkomst te ontbinden.
 5. Em geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter
  uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genoma en
  gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen e outro zaken para rekening en risico van de
  opdrachtgever te doen opslaan. Em geval van ontbinding op grond van tampa 3 da tampa 4 é de vorige volzin
  van overeenkomstige toepassing, com dien verstande dat de opdrachtnemer em plaats van voor
  opslag ook kan kiezen para verkoop de vernietiging ou rekening van de opdrachtgever. Bij
  Opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige
  schadevergoeding, maar é hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Arte. XV Geschillen
Alle geschillen die mochten ontstaan ​​naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daaruit
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet
em bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de
opdrachtnemer bevoegd zijn.

Arte. XVI Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, é
toepasselijk het Nederlands recht, geldend for het Koninkrijk in Europa. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag é uitgesloten.